Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ing's Body Care en een cliënt waarop Ing's Body Care deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Ing's Body Care

Ing's Body Care zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ing's Body Care zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Ing's Body Care melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ing's Body Care 50 procent honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Ing's Body Care de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Ing's Body Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Ing's Body Care vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op het internet. Ing's Body Care vermeldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop of voorafgaande van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Ing's Body Care is betaling in termijnen mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Ing's Body Care vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ing's Body Care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Ing's Body Care neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Ing's Body Care behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ing's Body Care zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Ing's Body Care is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ing's Body Care verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Ing's Body Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ing's Body Care is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding en voor zaken die buiten de garantie vallen (zie punt 8).

Ing's Body Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Ing's Body Care geeft garantie op aangebrachte artikelen naar de verwachte levensduur van deze artikelen. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt na het bezoek een behandeling heeft ondergaan bij een andere salon.
  • De cliënt met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt andere producten dan de door Ing's Body Care geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Ing's Body Care heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ing's Body Care meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Ing's Body Care. Ing's Body Care moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ing's Body Care de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Ing's Body Care en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behandelingen

Indien Ing's Body Care een voorbeeld toont van het resultaat van een behandeling of product, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op het lichaam van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op het resultaat van aangebracht art artikelen en/of make-up berust bij Ing's Body Care. Indien de cliënt de aangebrachte make-up of art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Ing's Body Care. Ing's Body Care mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Laserbehandelingen

De cliënt beseft dat laserbehandelingen gedaan worden door een ander bedrijf dan Ing's Body Care. Ondanks het feit dat deze behandelingen verricht worden in de salon van Ing's Body Care begrijpt de cliënt dat de cliënt zich bij eventuele schade of ontevredenheid zich moet richten tot dit bedrijf en dat Ing's Body Care niet aansprakelijk is hiervoor. De cliënt dient zich omtrent de aanwezigheid binnen Ing's Body Care zich aan de gestelde regels en de algemene voorwaarden te houden.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ing's Body Care het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Ing's Body Care en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ing's Body Care en zijn ook in de salon beschikbaar. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1maart 2009 en geplaatst op www.ingsbodycare.nl.

Ing's Body Care